Jump to content
Lemiru

Arcanum przypowieść o maszynach i magyi - Oficjalne spolszczenie

Recommended Posts

Posiadam Arcanum ed. Kolekcjonerską (nie wiem czy jakakolwiek inna była). Polonizacja, jak opisuje to wydawca, występuje jako "nakładka polonizująca" na oddzielnej płycie. Wydawcą był play-it, który zadaje się nie istnieje od blisko 10 lat. Tak więc czy:

1. Jakiś wydawca posiada obecnie prawa do polskiego wydania Arcanum?

2. Kto jest właścicielem praw do nakładki spolszczającej?

3. Czy istnieje możliwość udostępnienia tego spolszczenia?

@Lemiru

Jeżeli posiadasz wersję z Playa to czy nie była ona spolszczona?

Jeżeli nie, istnieje prawdopodobieństwo że to spolszczenie nie będzie z nią działało.

Link to comment
Share on other sites

Z instrukcji:

wygląda że na udostępnienie oficjalnego spolszczenia musiał by się zgodzić onet.pl

3. OBOWI?ZKI U?YTKOWNIKA KO?COWEGO.

A. Zgodnie z warunkami powy˝szej udzielanej licencji, U˝ytkownik nie mo˝e - w ca?o?ci, ani

w cz´?ci - kopiowaç, wykonywaç fotokopii, powielaç, t?umaczyç, rekompilowaç ani dokonywaç

analizy kodu programu metod? "reverse engineer", odtwarzaç kodu ?ród?owego, modyfikowaç,

dzieliç na cz´?ci, dekompilowaç lub tworzyç prac pochodnych w oparciu o jak?kolwiek wersj´

Programu, usuwaç napisów lub etykiet firmowych znajduj?cych si´ w zapisie tre?ci Programu

albo w innych cz´?ciach Programu, takich jak: opakowanie, do??czone instrukcje itp., bez

uprzedniej pisemnej zgody firmy Sierra oraz Onet.pl.

B. Sierra i Onet.pl udzielaj? niniejszym wspólnej i niepodzielnej licencji dotycz?cej u˝ywania

Programu. Oznacza to, i˝ nie mo˝na rozdzielaç cz´?ci sk?adowych Programu w celu wykorzystywania

ich na wi´cej ni˝ jednym komputerze.

C. U˝ytkownik jest uprawniony do korzystania z Programu na u˝ytek w?asny, lecz nie jest

uprawniony do:

a) sprzeda˝y, zastawiania lub przekazywania powielonych kopii Programu stronom trzecim w jakiejkolwiek

formie, jak równie˝ wynajmowania, dzier˝awienia lub udzielania licencji na

Program stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sierra i Onet.pl.

b) wykorzystywania Programu lub jakichkolwiek jego elementów, w tym wynikaj?cych z adaptacji

Programu na rynek polski do jakichkolwiek celów komercyjnych, uwzgl´dniaj?c, mi´dzy

innymi, wykorzystywanie w kawiarenkach internetowych, o?rodkach gier komputerowych lub

innych miejscach sta?ej lokalizacji. Sierra oraz Onet.pl mog? zaoferowaç oddzieln? Umow´

Licencyjn?, w celu umo˝liwienia U˝ytkownikowi udost´pniania Programu do wykorzystania na

skal´ komercyjn?. W celu uzyskania bli˝szych informacji prosimy o kontakt z firm? Sierra lub

Onet.pl.

c) wykorzystywania lub zezwalania stronom trzecim na wykorzystywanie Edytora lub Nowych

Materia?ów utworzonych przy pomocy Edytora do celów komercyjnych, uwzgl´dniaj?c m.in.

dystrybucj´ Nowych Materia?ów, pojedynczo, w pakietach z innym oprogramowaniem lub

oprzyrz?dowaniem, poprzez jakiekolwiek kana?y dystrybucji, w tym sprzeda˝ detaliczn? lub

dystrybucj´ elektroniczn? on-line bez wyra?nej pisemnej zgody firmy Sierra i Onet.pl; oraz

d) prowadzenia us?ug hostingowych lub zestawiania po??cze? mi´dzy u˝ytkownikami program

komputerowego [matchmaking services] w ramach Programu lub emulacji albo odsy?ania protoko?ów

komunikacyjnych stosowanych przez firm´ Sierra wykorzystuj?c mo˝liwo?ci sieciowe

Programu, je˝eli takie wyst´puj?, poprzez emulacj´ protoko?u, tworzenie kana?ów [tunneling],

modyfikowanie lub dodawanie elementów do Programu, stosowanie programu u˝ytkowego lub

innych, obecnie znanych, a tak˝e opracowanych w przysz?o?ci technik, w dowolnych celach,

uwzgl´dniaj?c, m.in. gr´ w sieci Internet, gr´ w sieci z wykorzystaniem komercyjnych i niekomercyjnych

sieci growych lub jako cz´?ç sieci dostarczaj?cej tre?ci elektroniczne [content

aggregation networks] bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sierra i Onet.pl.

Link to comment
Share on other sites

Wysłałem zapytanie do Onet.pl gry, przez fb, ciekawe czy jeszcze pamiętają o takiej grze ;]

oto co na razie odpowiedzieli:

 • Konwersacja rozpoczęła się Piątek

 • 370692_100001635711708_2042970304_q.jpg
  13/12/2013 22:07
  Michał Banaszkiewicz

  Mam takie pytanie. Otóż pewna osoba zapytała się czy jest możliwość aby ktoś udostępnił jej oficjalne spolszczenia do gry Arcanum: Przypowieść o maszynach i magyi. W instrukcji do gry jest napisane że właścicielami praw m.in. do spolszczenia jest Sierra online i onet.pl. Owa osoba zaś posiada wersję gry wydaną z pewnym czasopismem jednakże w wersji angielskiej. Czy jesteście w stanie wypowiedzieć się na ten temat?
 • Dzisiaj

 • 373033_185755989710_1243939094_q.jpg
  06:26
  Onet Gry

  Sprawa jest dość wiekowa i dla redakcji odrobinę tajemnicza , ale zrobimy w firmie małe śledztwo i zobaczymy, co da się zrobić. Ciężko niestety przewidzieć, ile to zajmie - RedOctober

 • 370692_100001635711708_2042970304_q.jpg
  -PAXP-deijE.gif08:32
  Michał Banaszkiewicz

  Dziękuję bardzo i czekam na wyniki śledztwa. Pozdrawiam.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...