Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Lemiru

Arcanum przypowieść o maszynach i magyi - Oficjalne spolszczenie

Recommended Posts

Posiadam Arcanum ed. Kolekcjonerską (nie wiem czy jakakolwiek inna była). Polonizacja, jak opisuje to wydawca, występuje jako "nakładka polonizująca" na oddzielnej płycie. Wydawcą był play-it, który zadaje się nie istnieje od blisko 10 lat. Tak więc czy:

1. Jakiś wydawca posiada obecnie prawa do polskiego wydania Arcanum?

2. Kto jest właścicielem praw do nakładki spolszczającej?

3. Czy istnieje możliwość udostępnienia tego spolszczenia?

@Lemiru

Jeżeli posiadasz wersję z Playa to czy nie była ona spolszczona?

Jeżeli nie, istnieje prawdopodobieństwo że to spolszczenie nie będzie z nią działało.

Link to comment
Share on other sites

Z instrukcji:

wygląda że na udostępnienie oficjalnego spolszczenia musiał by się zgodzić onet.pl

3. OBOWI?ZKI U?YTKOWNIKA KO?COWEGO.

A. Zgodnie z warunkami powy˝szej udzielanej licencji, U˝ytkownik nie mo˝e - w ca?o?ci, ani

w cz´?ci - kopiowaç, wykonywaç fotokopii, powielaç, t?umaczyç, rekompilowaç ani dokonywaç

analizy kodu programu metod? "reverse engineer", odtwarzaç kodu ?ród?owego, modyfikowaç,

dzieliç na cz´?ci, dekompilowaç lub tworzyç prac pochodnych w oparciu o jak?kolwiek wersj´

Programu, usuwaç napisów lub etykiet firmowych znajduj?cych si´ w zapisie tre?ci Programu

albo w innych cz´?ciach Programu, takich jak: opakowanie, do??czone instrukcje itp., bez

uprzedniej pisemnej zgody firmy Sierra oraz Onet.pl.

B. Sierra i Onet.pl udzielaj? niniejszym wspólnej i niepodzielnej licencji dotycz?cej u˝ywania

Programu. Oznacza to, i˝ nie mo˝na rozdzielaç cz´?ci sk?adowych Programu w celu wykorzystywania

ich na wi´cej ni˝ jednym komputerze.

C. U˝ytkownik jest uprawniony do korzystania z Programu na u˝ytek w?asny, lecz nie jest

uprawniony do:

a) sprzeda˝y, zastawiania lub przekazywania powielonych kopii Programu stronom trzecim w jakiejkolwiek

formie, jak równie˝ wynajmowania, dzier˝awienia lub udzielania licencji na

Program stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sierra i Onet.pl.

b) wykorzystywania Programu lub jakichkolwiek jego elementów, w tym wynikaj?cych z adaptacji

Programu na rynek polski do jakichkolwiek celów komercyjnych, uwzgl´dniaj?c, mi´dzy

innymi, wykorzystywanie w kawiarenkach internetowych, o?rodkach gier komputerowych lub

innych miejscach sta?ej lokalizacji. Sierra oraz Onet.pl mog? zaoferowaç oddzieln? Umow´

Licencyjn?, w celu umo˝liwienia U˝ytkownikowi udost´pniania Programu do wykorzystania na

skal´ komercyjn?. W celu uzyskania bli˝szych informacji prosimy o kontakt z firm? Sierra lub

Onet.pl.

c) wykorzystywania lub zezwalania stronom trzecim na wykorzystywanie Edytora lub Nowych

Materia?ów utworzonych przy pomocy Edytora do celów komercyjnych, uwzgl´dniaj?c m.in.

dystrybucj´ Nowych Materia?ów, pojedynczo, w pakietach z innym oprogramowaniem lub

oprzyrz?dowaniem, poprzez jakiekolwiek kana?y dystrybucji, w tym sprzeda˝ detaliczn? lub

dystrybucj´ elektroniczn? on-line bez wyra?nej pisemnej zgody firmy Sierra i Onet.pl; oraz

d) prowadzenia us?ug hostingowych lub zestawiania po??cze? mi´dzy u˝ytkownikami program

komputerowego [matchmaking services] w ramach Programu lub emulacji albo odsy?ania protoko?ów

komunikacyjnych stosowanych przez firm´ Sierra wykorzystuj?c mo˝liwo?ci sieciowe

Programu, je˝eli takie wyst´puj?, poprzez emulacj´ protoko?u, tworzenie kana?ów [tunneling],

modyfikowanie lub dodawanie elementów do Programu, stosowanie programu u˝ytkowego lub

innych, obecnie znanych, a tak˝e opracowanych w przysz?o?ci technik, w dowolnych celach,

uwzgl´dniaj?c, m.in. gr´ w sieci Internet, gr´ w sieci z wykorzystaniem komercyjnych i niekomercyjnych

sieci growych lub jako cz´?ç sieci dostarczaj?cej tre?ci elektroniczne [content

aggregation networks] bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sierra i Onet.pl.

Link to comment
Share on other sites

Wysłałem zapytanie do Onet.pl gry, przez fb, ciekawe czy jeszcze pamiętają o takiej grze ;]

oto co na razie odpowiedzieli:

 • Konwersacja rozpoczęła się Piątek

 • 370692_100001635711708_2042970304_q.jpg
  13/12/2013 22:07
  Michał Banaszkiewicz

  Mam takie pytanie. Otóż pewna osoba zapytała się czy jest możliwość aby ktoś udostępnił jej oficjalne spolszczenia do gry Arcanum: Przypowieść o maszynach i magyi. W instrukcji do gry jest napisane że właścicielami praw m.in. do spolszczenia jest Sierra online i onet.pl. Owa osoba zaś posiada wersję gry wydaną z pewnym czasopismem jednakże w wersji angielskiej. Czy jesteście w stanie wypowiedzieć się na ten temat?
 • Dzisiaj

 • 373033_185755989710_1243939094_q.jpg
  06:26
  Onet Gry

  Sprawa jest dość wiekowa i dla redakcji odrobinę tajemnicza , ale zrobimy w firmie małe śledztwo i zobaczymy, co da się zrobić. Ciężko niestety przewidzieć, ile to zajmie - RedOctober

 • 370692_100001635711708_2042970304_q.jpg
  -PAXP-deijE.gif08:32
  Michał Banaszkiewicz

  Dziękuję bardzo i czekam na wyniki śledztwa. Pozdrawiam.

Link to comment
Share on other sites • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...