Jump to content
  • entries
    318
  • comments
    3,425
  • views
    544,543

Sprawa równości


...AAA...

844 views

 Share

Parlament uchwalił ustawę o Policji, której art. 94 przyznawał funkcjonariuszom Policji lokal mieszkalny w miejscowości pełnienia służby lub pomoc finansową na wykupienie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że wprowadzona regulacja przewiduje dalej idącą pomoc władz publicznych funkcjonariuszom Policji niż pozostałym obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej i w związku z tym jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości. Rzecznik zwrócił się więc do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 94 ustawy o Policji z konstytucyjną zasadą równości.

W skrócie: Czy rząd powinien pomagać policjantom w zakupie mieszkań bardziej niż innym obywatelom Polski?

Jest to treść zadania jakie otrzymaliśmy z kolegą w ramach zajęć z prawa konstytucyjnego. Naszym zadaniem było wcielenie się w sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wyrażenie opinii w powyższej sprawie z uzasadnieniem. Jak się szybko miało okazać sprawa nie jest oczywista i przedstawiliśmy zupełnie odwrotne zdanie na ten temat. IMO szczególna pomoc dla policjantów pogwałca zasadę równości, natomiast kolega wywnioskował, że ustawa działa w zgodzie z Konstytucją.

zagadkaj.png

Czy ten pan powinien dostać mieszkanie?

Aby rozważyć tę sprawę należy pierw obalić mit, a właściwie błąd myślowy, popełniany przez ludzi nie stykających się z prawem. Art. 32 Konstytucji głosi: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Mimo to, wbrew pozorom zasada równości nie sprowadza się do zdania "wszystkich należy zawsze traktować tak samo", gdyż wykluczałoby to wszelką pomoc społeczną. Zasada równości oznacza nakaz jednakowego traktowania obywateli znajdujących się w podobnej sytuacji. To oznacza, że każda kobieta ma prawo do profitów w razie ciąży, a każdy żołnierz ma takie samo prawo do awansu.

Jak łatwo zauważyć podmioty traktowane wobec siebie równo w danej sytuacji muszą charakteryzować się tą samą istotną cechą - tak zwaną cechą relewantną. Wszelkie konflikty na tle zasady równości, siłą rzeczy opierają się na udowadnianiu czy istnieje właśnie taka cecha relewantna. Ustawodawca stwierdził, że każdemu policjantowi trzeba pomóc w zdobyciu mieszkania. Problem polega na tym dlaczego rząd miałby pomagać funkcjonariuszom bardziej niż przedstawicielom innych zawodów. Każdy chciałby w jak najprostszy sposób uzyskać mieszkanie, najlepiej blisko miejsca pracy. Czy jest coś co predestynuje policjantów do zdobycia mieszkań bardziej niż lekarzy, strażaków, nauczycieli i innych? Poniżej znajdują się dwa poglądy na całą sprawę.

Wyrok ...AAA...:

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjna zasada równości wobec prawa polega na tym, że wszystkie podmioty prawa, charakteryzujące się daną cechą relewantną w równym stopniu, mają być traktowane równo. A więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Kluczowy charakter dla rozważania zasady równości ma więc zawsze ustalenie cechy relewantnej. Trybunał nie uznaje jednak by sam fakt pełnienia funkcji policjanta był istotny dla przyznawania bądź ułatwiania im zakupu mieszkań bardziej niźli innym obywatelom. Dla każdego pracownika zmuszonego do dojeżdżania do miejsca pracy taka regulacja byłaby pomocna w jednakowym stopniu. Według skarżącego art. 94 ustawy o Policji powoduje, iż pozostali obywatele znaleźli się w gorszej sytuacji niż wskazana w ustawie kategoria osób. Art. 75 Konstytucji wskazuje, że: Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Ustawa o Policji niewątpliwie realizuje te cele, co jednak nie wyłącza oceny zgodności tejże ustawy z przepisami, regułami i wartościami konstytucyjnymi ? w tym zasadą równości. Konstytucja wskazuje na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy nie znajduje uzasadnienia w konstytucyjnej zasadzie równości.

Wyrok Zatoxu:

- Art. 94 o brzmieniu : Policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zapewnia dzięki wyżej wymienionym decyzją realizacje Art. 5 Konstytucji czyli zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

- Art. 31 punkt 3 Mówi Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko w tedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa i porządku publicznego(?) ograniczeniem PRAWA do równości w tym aspekcie jest konieczne ze względu jw. czyli w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

-Art. 32 punkt 1 Wszyscy są równi wobec prawa, Art. 94 UP nie narusza tej zasady w stopniu nieakceptowanym społecznie. Jest to prawnie relewantne ze względu na zasady życia społecznego. Funkcjonariusz publiczny jakim jest niewątpliwie policjant, powinien mieć zapewnione warunki aby swoją służbę wykonywał sumiennie i należycie.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji.

 Share

5 Comments


Recommended Comments

Prócz tej cechy relewantnej, którą wymieniłeś, zapis ten może być też śmiało interpretowany jako równość potrzeb i ważności spraw każdego podmiotu w danej sprawie, jeśli powaga potrzeb nie jest drastyczna - czyli przed urzędem sprawa o dowód osobisty powinna być załatwiana równie szybko dla osoby z finansowych nizin społecznych jak i syna prezydenta, natomiast jeżeli o zapomogę prosi biedny i biedniejszy, to najpierw trzeba pomóc biedniejszemu, co nie znaczy, że biednemu wcale. Także cecha relewantna winna być brana pod uwagę, o ile ma związek z załatwianą sprawą. Czyli tak jak napisałeś, tylko dopowiedziałem.

Zgadzam się z Twoim wyrokiem... A sprawa już się rozstrzygnęła?

Link to comment

Osobiście popieram drugi wyrok ponieważ szeroko pojęte służby mundurowe ze względu na specyfikę pracy(zostajesz przeniesiony w konkretne miejsce i sie tam przenosisz,albo kończysz prace i szukasz innej).Prawo trzeba umieć interpretować po ludzku. :) Z doświadczenia rodzinnego wiem że mundurowy może się sporo po kraju najeździć i nawet kilka razy do roku mogą przerzucać go z miejsca na miejsce.

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...