Jump to content
  • entries
    192
  • comments
    3,217
  • views
    226,793

Nuklearna Masakra


Lord Nargogh

886 views

 Share

1. Czy mona oglądać pojedyncze jony? Jeżeli tak, to proszę opisać odpowiednie doświadczenie.

2. W jaki sposób można wyznaczyć masę cząstki naładowanej w pułapce Paula?

3. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. W jaki sposób można wyznaczyć stałą Plancka?

4. W jaki sposób można określić temperaturę ciała doskonale czarnego w próżni oraz energię wypromieniowaną w określonym przedziale długości fal?

5. Kwantowanie energii promieniowania. Wytłumaczenie zjawiska fotoelektrycznego. - Opisać doświadczenie zjawiska fotoelektrycznego.

6. W jaki sposób można określić energię wybitych z metalu fotoelektronów ?

7. Jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie pomiarów dokonywanych w doświadczeniu Comptona?

8. Doświadczenie Comptona, jako test zasady zachowania pędu i zasady zachowania energii.

9. Opisać doświadczenie Sterna i Gerlacha oraz omówić wnioski wynikające z obserwacji w tym doświadczeniu.

10. W jakich urządzeniach i w jaki sposób wykorzystuje się efekt Sterna-Gerlacha?

11. Jakie zjawisko odkrył Zeman? Proszę wytłumaczyć te obserwacje? ? omówic teorie

12. Na czym polega teoria Lorentza dla normalnego zjawiska Zemana?

13. Anomalne zjawisko Zeemana.

14. W jaki sposób wylicza się wartość magnetonu Bohra?

15. Obserwacje Balmera w atomie wodoru.

16. Porównać doświadczenie Younga dla fali świetlnej z podobnym doświadczeniem dla cząstek materii. ? opisac i porównać

17. Widma atomów mionowych. Jakie informacje o jądrze atomu otrzymuje się na ich podstawie?- wnioski dotyczące struktury atomów

18. Serie widmowe w atomie wodoru. + jonów wodoropodobnych

19. Opis doświadczenia Francka i Hertza oraz wnioski wynikające z analizy wyników tego doświadczenia

20. Jaką wielkość fizyczną można określić z porównania stałych Rydberga dla atomu wodoru i deuteru

21. W jaki sposób doświadczalnie można określić energię jonizacji atomu wodoru?

22. W jaki sposób tworzone są równania Schroedingera dla atomu wodoru?

23. Porównać schematy poziomów energii oraz widma atomu wodoru i pozytonium.

24. Sprzężenie spin- orbita w atomie wodoru. Proszę podać opisy spektroskopowe kilku poziomów elektronowych w atomie wodoru.

25. Sprzężenie spin-orbita w atomie wapnia. Jakie mogą istnieć konfiguracje i stany elektronowe? Jakie mogą być obserwowane przejścia elektromagnetyczne elektronów? ? takie jak było dla wodoru

26. Sprzężenie spin-orbita w jonie baru. Jakie mogą istnieć konfiguracje i stany elektronowe? Jakie przejścia elektromagnetyczne elektronu mogą być obserwowane? ? takie jak było dla wodoru

27. Jakie funkcje falowe mogą być rozwiązaniami równania Schroedingera dla atomu wodoru oraz jaka jest ich interpretacja fizyczna?

28. Jakie są konsekwencje ruchu jądra w deuterze?

29. Jakie informacje uzyskuje się na podstawie badania widm jonów wodoropodobnych?

30. W jaki sposób określa się rozmiary atomu wodoru, a w jaki sposób rozmiary jego jądra?

31. Jakie jest uzasadnienie na istnienie głównej liczby kwantowej n w atomie wodoru wynikające z rozwiązywania równania Schroedingera?

32. Jakie jest uzasadnienie na istnienie orbitalnej liczby kwantowej l wynikające z rozwiązywania równania Schroedingera?

33. Jakie jest uzasadnienie na istnienie magnetycznej liczby kwantowej m w atomie wodoru wynikające z rozwiązywania równania Schroedingera?

34. Jakie są eksperymentalne dowody na istnienie magnetycznych liczb kwantowych?

35. W jaki sposób można wyznaczyć wartość dipolowego momentu magnetycznego elektronu?

36. W jakim doświadczeniu i w jaki sposób można wyznaczyć spinowy moment magnetyczny pojedynczych elektronów, względnie pozytonów?

37. Jakie są relacje pomiędzy orbitalnym momentem pędu elektronu w atomie a indukcją magnetyczną wytwarzaną przez ten ruch?

38. W jaki sposób zweryfikowano układ okresowy pierwiastków na podstawie badania widm rentgenowskich poszczególnych pierwiastków? ? W jaki sposób skonstruowano układ okresowy pierwiastków. Jakie są doświadczalne dowody jego poprawności?

39. Co to jest konfiguracja elektronowa w atomie? Proszę podać i omówić możliwe stany dla dowolnie wybranej konfiguracji elektronowej?

40. Odkrycia Moseley?a(charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie) i ich znaczenie dla poznania struktury powłok elektronowych w atomie.

41. W jaki sposób można wyznaczyć długość fali promieniowania rentgenowskiego, oraz w jaki sposób można wyznaczyć odległości pomiędzy atomami w krysztale?

42. W jaki sposób i jakie informacje uzyskujemy z analizy widma rentgenowskiego. W jaki sposób przyczynia się to do poznania struktury powłok elektronowych w atomie?

43. Jakich informacji dostarcza analiza widma rentgenowskiego K alpha?

44. W jaki sposób udowodniono istnienie ciśnienia promieniowania?

45. Elektronowy rezonans spinowy. Aparatura i zasady jej działania oraz jej znaczenie w badaniach materii.

46. Jądrowy rezonans magnetyczny. Aparatura i zasady jej działania oraz jej znaczenie w badaniach materii.

47. W jakich urządzeniach wykorzystuje rozszczepienie nadsubtelne struktury subtelnej atomu?

48. Opisać oddziaływanie nadsubtelne w atomie cezu. W jaki sposób jest ono wykorzystywane we wzorcach czasu?

49. W jaki sposób można określić prawdopodobieństwo przenikania cząstki przez barierę potencjału o określonej szerokości i wysokości ?

50. Jakie są relacje pomiędzy falą padającą, a odbitą od bariery potencjału o skończonej wysokości? (Jakie są relacje pomiędzy falami padającą oraz odbitą związanymi z cząstką napotykającą barierę potencjału o skończonej wysokości? ? takie było poprzednie)

51. Jakie wartości energii może posiadać cząstka znajdująca w nieskończenie głębokiej studni potencjału?

52. Jak zachowa się cząstka poruszająca się wzdłuż osi x, jeśli napotka barierę potencjału o nieskończonej wysokości?

53. Jak zachowa się cząstka poruszająca się wzdłuż osi x, gdy napotka barierę potencjału o skończonej wysokości?

54. Zachowanie się cząstki w studni potencjału o nieskończonej głębokości.

55. Zachowanie się cząstki w studni potencjału o skończonej głębokości.

56. W jaki sposób wyznacza się długości fal materii protonu, neutronu i elektronu oraz w jaki sposób można określić prędkości tych cząstek?

57. W jaki sposób określa się rozmiary jąder atomowych, względnie obszar występowania sił jądrowych?

58. W jaki sposób porównuje się masy pozytonu i elektronu?

59. W jaki sposób można dokładnie określić masę cząstek naładowanych?

60. W jaki sposób można określić prędkość liniową cząstki naładowanej?

61. Moment kwadrupolowy jądra. W jakie eksperymenty udowadniają jego istnienie?

62. W jaki sposób udowodniono istnienie spinowego momentu pędu elektronu?

63. W jaki sposób określa się długość fali materii elektronu w doświadczeniu Davissona i Germera?

64. W jaki sposób można obserwować efekt interferencji fal materii związanych z atomami helu?

65. W jaki sposób można spowalniać atomy. Interferencja fal materii.

66. Co zobaczymy, jeżeli świecące atomy sodu umieścimy w polu magnetycznym?

67. W jaki sposób tworzy się równanie Schroedingera dla cząstki poruszającej w polu siły centralnej? - Ruch elektronu w polu siły centralnej i jakie są stąd wynikające cechy tego ruchu.

68. Ruch cząstki w polu siły centralnej. Jakie są charakterystyczne cechy tego ruchu?

69. Czy możemy dodawać momenty pędów elektronów w atomie, jeżeli tak, to jaki związek pomiędzy obserwacjami a modelem wektorowym atomu?

70. Ograniczenia dokładności wzorców czasu i częstotliwości jako konsekwencja relacji nieokreśloności Heisenberga.

71. W oparciu o jaki eksperyment próbuje się zbudować optyczny wzorzec częstotliwości? Jaka jest zasada działania takiego wzorca?

72. Na jakich zasadach konstruuje się i na jakich zasadach działają atomowe wzorce czasu?

73. W nowoczesnej aparaturze zegara atomowego na atomie cezu magnesy zostały zastąpione przez wiązki światła lasera. Proszę omówić zasady działania tych urządzeń oraz znaczenie dokonanych zmian.

74. Co to jest ?fontanna atomowa? Jakie jest jej znacznie w metrologii?

 Share

3 Comments


Recommended Comments

A, zamieściłem je tylko jako dodatek do innego wpisu. Stąd dałem taką datę (2006), żeby w ogóle nie pojawiło sie na głównej stronie blogów. Za chwilę w kolejnym wpisie zamieszczę wyjasnienie o co chodzi :)

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...