Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

szymon1944

Delphi odliczanie czasu

Recommended Posts

Witam, napisałem pewien program któremu użytkownik podaje ilość sekund a po ich upływie program się zamyka. Problem w tym że program nic nie odlicza i się nie zamyka.


unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
Timer1: TTimer;
Label2: TLabel;
Button2: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Label2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;

implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
b:integer;
begin
b:=strtoint(edit1.Text);
label1.Caption:=inttostr(b+0);
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
a:integer;
begin
a:=strtoint(label1.caption);
label2.caption:='Zakonczenie programu za: '+ inttostr(a);
a:=a-1;
if a <= 0 then Application.Terminate;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
timer1.enabled:=true;
end;
procedure TForm1.Label2Click(Sender: TObject);
begin
end;
end.

Chodzi o to, że w pole edit1 wpisuje się ilość sekund, następnie klika w button1 i dane zostają wysłane do label1. Potem jest procedura timer-a i coś tu właśnie nie działa. Po kliknięciu w button2 timer powinien zacząć działać(enabled=false ustawiłem). W label2 wyświetla się "Zakończenie programu za: {podany czas np. 50}" Tu powinno być odliczanie ale nic się nie odlicza.

Link to comment
Share on other sites  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...