Jump to content
  • entries
    286
  • comments
    1,811
  • views
    444,067

Parę słów (nie) komentarza na temat Konstytucji


otton

13,662 views

 Share

Witajcie, zajrzałem sobie dzisiaj na swojego byłego już bloga po długiej nieobecności. Nieobecności spowodowanej tym, że przez te 9 już lat dobijania się w różne miejsca i szlifowania warsztatu wreszcie ktoś mnie zechciał. Ponieważ nie mogę promować konkurencyjnych serwisów, nadmienię jedynie, że nazywam się Krzysztof Kempski, jak mogliście zauważyć w CD-Action, gdzie bodaj 2 artykuły podpisałem nie tylko pseudonimem. Jeżeli rzeczywiście interesują was moje teksty, po danych osobowych powinniście jako tako znaleźć, bo też czyta mnie jednak trochę więcej osób, niż niegdyś na blogu. A właśnie, od około pół roku pojawiam się też w PC Formacie, o czym chyba mogę całkiem legalnie tu wspomnieć.

Pisaniem zacząłem więc zajmować się już dużo bardziej na poważnie i w zasadzie od bardzo dawna nie popełniłem linijki za darmo. Takie ciągłe tworzenie na zlecenie czasami jednak męczy i trzeba też zrobić coś z potrzeby serca.

Dlatego w styczniu postanawiam poza zleceniami trochę czysto z potrzeby serca popisać. Nie będzie tego jakoś dużo, ot przedstawię swoją topkę najlepszych gier 2018 roku, napiszę co sądzę o Red Dead Redemption 2 (zdecydowanie nie w formie recenzji) i zaserwuję wam „odpad produkcyjny” w stylu South Parku. Później najpewniej zniknę na kolejny rok :). Zakładam też możliwość skrobnięcia paru zdań na temat Argentyny i Urugwaju, gdzie udało mi się w październiku pojechać - nie wiem tylko czy umiem opisać tę podróż tak dobrze, jak dobrego opisu jest warta. Nim to się jednak stanie, mam też inną „potrzebę serca”. Dziś własnymi słowami wiele nie napiszę.

______________________________________________________________________________________________________

Często ostatnio słyszymy, że w Polsce łamana jest Konstytucja. Zastanawiałem się już nad tym od dawien dawna, ale przez wrodzone lenistwo bardzo długo zwlekałem z sięgnięciem po tę w sumie niedrogą, w wersji cyfrowej nawet darmową (papierowa do wyrwania za 4,2 zł) lekturę. Ponieważ nie chcę tutaj zbytnio politykować, nie odpowiem w tym wpisie na żadne pytania typu: czy rządzący łamią konstytucję, czy konstytucję łamią protestujący, czy można nazywać się obrońcą konstytucji nie zgadzając się z nią w 100% itp. Cel tego wszystkiego będzie inny.

Odnoszę wrażenie, że w około 40 milionowym narodzie, nieważne czy wśród obrońców czy łamiących, mało kto rzeczywiście się o przeczytanie tych kilkudziesięciu stron pokusił. Zdając sobie sprawę, że jest to ogromny wysiłek (wszak zajęło mi to ponad dwie dekady życia, a odkąd rzeczywiście planuję to zrobić prawie 3 lata), chcąc zwiększyć nieco popularność tego „tekstu kultury”, postanowiłem zaprezentować Wam najciekawsze fragmenty, wraz z boldami podkreślającymi rzeczy szczególnie godne uwagi.

Nie oszukujmy się, wielu nie ma czasu na czytanie całości, a zabierając stanowisko, warto byłoby jednak coś na dany temat, choćby o pewnych obszarach, naprawdę wiedzieć. Mam nadzieję, że prześledzenie poniższego zbioru cytatów ułatwi wam nieco analizowanie tego, co dzieje się teraz w ojczyźnie. Zdecydowałem się cytować w kolejności, w jakiej poniższe artykuły pojawiają się w oryginale. By zamknąć się w rozsądnej objętości, skupiłem się głównie na tym, co w debacie publicznej przewija się najczęściej. Cytaty dosłowne, z tego co na stronie ministerstwa.

Brak obrazków ma na celu podkreślenie powagi cytowanego dokumentu. I proszę, nie zajmujmy się polityką w komentarzach. Wpis ma charakter czysto edukacyjny i nie powinien być traktowany jako próba wywołania sporów. A teraz milknę. Cytaty: 

Art. 1.

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 18.

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 21.

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Art. 38.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 53.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

Art. 58.

1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.

3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.

Art. 83.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 87.

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Art. 93.

1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.

2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.

3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Art. 105.

 2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.

3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym.

6. Szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz tryb postępowania określa ustawa.

Art. 120.

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.

Art. 173.

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Art. 174.

Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 176.

1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

Art. 178.

1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

3. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Art. 179.

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Art. 180.

1. Sędziowie są nieusuwalni.

2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

3. Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa.

4. Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku.

5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia.

Art. 187.

1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

1)      Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

2)      piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

3)      czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

2. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

3. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.

4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.

Art. 194.

1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny.

2. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...