Jump to content

?Adelante!

  • entries
    8
  • comments
    36
  • views
    12,068

Imperiada! PAKT STABILIZACYJNY


Zatoxu

1,228 views

 Share

Imperiada - kolejny etap!

http://forum.cdaction.pl/blog/aaa/index.php?showentry=35093

40526837.jpg

Wojny trwały długo. Dość długo by wyciągnąć naukę. Wybrane Narody postanowiły zebrać i usankcjonować zasady dobrego współżycia i sąsiedztwa na I Kongresie Europejskim odbywającym się w Paryżu. Swoją obecność zapowiedzieli wszyscy królowie z Europy i ważniejsi książęta. Na cześć przyjazdu ważnych gości z różnych stron świata Papież ogłosił Pokój Boży. Paryż został przyozdobiony tysiącami kwiatów, flag i lampionów. Miłościwy Król Francji dał poddanym dwa dni wolne by mogli tłumnie powitać delegacje jakich świat nie widział. Gawiedź nie spodziewała się że prawdziwe negocjacje prowadzić będzie jedynie pięciu władców Europy?

Oto treść owego traktatu przygotowana przez najtęższe umysły na usługach króla Francji:

Pakt Stabilizacyjny

Zawarty pomiędzy:

Królestwem Francji

Cesarstwem Rosji

Królestwem Austrii

Królestwem Hiszpanii

Królestwem Wielkiej Brytanii

I

Postanowienia Ogólne

Art.1

§1Niniejszy traktat, zwany dalej Paktem, strony zawierają na okres 50 lat

Po przekroczeniu ustalonego terminu, pakt uważa się zawarty na czas nieokreślony

Art.2

Strony powinny dołożyć szczególnej staranności by postanowienia niniejszego paktu były realizowane ze szczególną starannością.

Art.3

Przez Stwierdzenie ?Państwa Wschodu? oraz ?Ziemie Wschodu? rozumie się kraje leżące na wschód i południowy wschód od granicy państwowej Królestwa Austrii

II

Stosunki Francusko ? Rosyjskie

Art.1

Królestwo Francji i Cesarstwo Rosyjskie pozostaną wobec siebie neutralne

Art.2

Francja i Rosja powstrzymają się od wszelkich wrogich sobie działań, zarówno wobec terenów integralnych jak i posiadłości zamorskich.

Art.3

Zobowiązania Rosyjskie

1. Cesarstwo Rosyjskie uzna Francuską granicę państwową biegnącą od północy na rzece Wezerze, oraz dalszą granicę Francji będącą wspólną granicą z Królestwem Austrii.

2. Rosja zobowiązuje się uznać strefę wpływów Królestwa Francji; w skład której wchodzić będą terytoria Królestwa Austrii, jej wasalów oraz Wolnego Miasta Krakowa.

Art.4

Zobowiązania Francuskie

1. Królestwo Francji uzna Rosyjską granicę państwową wyznaczoną przez dalsze uzgodnienia Rosyjsko-Austriackie

2. Królestwo Francji powstrzyma się na czas trwania paktu od wrogich działań wobec państwa Polskiego, którego powstanie uzna.

3. Francja zobowiązuje się uznać Rosyjskie wpływy w państwach Wschodu, z wyłączeniem Państwa Ottomanów i Kraju Mameluków.

4. Francja uzna również ważność traktatu dotyczącego podział stref wpływów w Skandynawii pomiędzy Rosją a Wielką Brytanią.

III

Stosunki Hiszpańsko ? Rosyjskie

Art.1

Cesarstwo Rosji i Królestwo Hiszpanii pozostaną wobec siebie neutralne

Art.2

Traktat o garnizonie w Andaluzji traci moc prawną

IV

Stosunki Hiszpańsko ? Francuskie

Art.1

Królestwa Francji i Hiszpanii pozostaną wobec siebie neutralne

Art.2 Sojusz Wojskowy

1. Sojusz Francusko-Hiszpański wciąż wiąże obie strony i zobowiązuje je do wzajemnej pomocy, w razie agresji na sygnatariusza.

2. Sojusz może być zerwany przed upływem terminu na który zawarto traktat tylko ze względów utraty stabilności przekraczającej jeden punkt stabilności.

3. Francja powstrzyma się od udzielenia pomocy Hiszpanii w wypadku wojny której uczestnikiem będzie Królestwo Austrii.

Art.3

Podział wpływów w koloniach normować będzie oddzielna umowa.

Art.4 Pomoc sąsiedzka

1. W wypadku trudnej sytuacji wewnętrznej jednej ze stron wymienionych w punkcie 2, druga strona na prośbę strony dotkniętej stanem klęski ma pomóc jej zbrojnie walczyć z powstałym przeciw władzom ludem.

2. Stany Klęski:

-Wojna z więcej niż jednym sojuszem

-Wojna Chłopska

-Zamieszki na tle religijnym, które swą skalą i zasięgiem oddziaływania zagrażają integralności królestwa.

Art. 5

W sposób odpowiedni każda ze stron zobowiązuję się do wsparcia działań mających na celu sprawne wykrywanie i przeciwdziałanie piractwu oceanicznemu, morskiemu i śródlądowemu.

Art.6

Obie strony uznają za wieczystą i niepodważalną granicę na Pirenejach, zgodną ze stanem obecnym

V

Stosunki Francusko? Austriackie

Art.1

Królestwa Francji i Austrii pozostaną wobec siebie neutralne

Art.2 Zobowiązania Austrii

1. Królestwo Austrii uzna Francuską granicę państwową biegnącą od północy na rzece Wezerze

2. Austria uzna roszczenia Francuskie do ziem Genueńskich,

Art.3 Zobowiązania Francji

1. Królestwo Francji uzna roszczenia Królestwa Austrii do ziem Weneckich oraz ziem wschodnich aż do granicy Królestwa Rosji

2. Francja powstrzyma się od pomocy którejkolwiek ze stron w wypadku konfliktu Hiszpańsko Austriackiego

Art.4

Podział ziem i wpływów w Rzeszy Niemieckiej nastąpi w oddzielnej umowie, jawnej dla społeczności międzynarodowej

Art.5

Sojusz łączący Francję i Austrię jest sojuszem zaczepno-obronnym.

Art.6 Pomoc sąsiedzka

1. W wypadku trudnej sytuacji wewnętrznej jednej ze stron wymienionych w punkcie 2, druga strona na prośbę strony dotkniętej stanem klęski ma pomóc jej zbrojnie walczyć z powstałym przeciw władzom ludem.

2. Stany Klęski:

-Wojna z więcej niż jednym sojuszem

-Wojna Chłopska

-Zamieszki na tle religijnym, które swą skalą i zasięgiem oddziaływania zagrażają integralności królestwa.

VI

Stosunki Rosyjsko? Austriackie

Art.1

Cesarstwo Rosji i Królestwo Austrii pozostaną wobec siebie neutralne

Art.2 Kwestia Graniczna

1. Aż do zetknięcia się granic Austrii i Rosji, ziemię leżącą między nimi uznaje się z ziemię niczyją podlegającą zawłaszczeniu.

2. Wyjątkiem od punktu 1, stanowić będzie obszar Wolnego Miasta Krakowa, oraz pozostały obszar dawnego Królestwa Polski z czasów panowania Kazimierza syna Władysława.

3. W razie kolizji interesów oba państwa zwrócą się do trybunału arbitrażowego który wyznaczy komisję która dokona sprawiedliwej delimitacji i demarkacji

4. W skład Komisji wejdzie Królestwo Hiszpanii i Królestwo Francji

VII

Stosunki Austriacko ? Hiszpańskie

Art.1

Królestwa Austrii i Hiszpanii pozostaną wobec siebie neutralne

VII

Wielka Brytania

Art.1

Państwo Wielka Brytania, objęte jest rozszerzoną ochroną ze względu na przejściowe problemy z którymi się obecnie boryka

Art.2

Pozostałe państwa sygnatariusze zobowiązani są powstrzymać się od użycia siły, groźby jej użycia czy stosowania innych sankcji godzących w politykę lub gospodarkę królestwa.

IX

Wolne Miasto Kraków

Art.1

Wolne Miasto Kraków jest obszarem składającym się z minimum ziemi Krakowskiej ze stolicą w Krakowie

Art.2

Na straży niepodległości WMK stoi Austria jako główny gwarant, oraz Francja i Rosja

Art.3

WMK ma prawo przyłączać inne ziemie

Art.4

Królestwo Austrii ma prawo przekształcić WMK w państwo wasalne, jednakże bez prawa Aneksji

Art.5

Aneksja WMK przez Austrię, będzie dowodem niebywałej agresji i pociągnie za sobą wypowiedzenie wojny Królestwu Austrii przez Francję i Rosję.

X

Postanowienia końcowe

Art.1

Traktat wchodzi w życie po ratyfikacji przez wszystkich sygnatariuszy, najpóźniej w chwili rozpoczęcia kolejnego etapu rozgrywki.

Art.2

Za ratyfikację uznaje się przystąpienie do kolejnego etapu rozgrywki bez słowa sprzeciwu.

Powyższy tekst traktatu jest jedynie materią wyjściową do dalszych roszczeń, negocjacji i propozycji. Zapraszam również osoby postronne do dodawania ciekawych wskazówek i opinii. Wszystkie rozważymy

 Share

17 Comments


Recommended Comments

2. Rosja zobowiązuje się uznać strefę wpływów Królestwa Francji; w skład której wchodzić będą terytoria Królestwa Austrii, jej wasalów oraz Wolnego Miasta Krakowa.

Mimo, iż to nie należy do bezpośrednich interesów Rosji, Car Boris I Adienov, z bożej łaski samowładca Wszystkich Rusi, Moskwy, Kijowa, Nowogrodu i Włodzimierza, zdobywca Kazania, Astrachania, Pskowa etc. etc., wyraża ubolewanie nad przyszłością Europy zachodniej. Wszak nie od dnia dzisiejszego wiadomo, że Carat ponad wszystko kieruje się dobrem państw maluczkich i dlatego też proponuje uszczegółowienie planów dotyczących zaborów Francusko-Austriackich na tymże terytorium. Jego Miłość pozwala sobie proponować ustanowienie neutralnej Republiki Helweckiej bądź też wolnych Niderlandów.

3. Francja zobowiązuje się uznać Rosyjskie wpływy w państwach Wschodu, z wyłączeniem Państwa Ottomanów i Kraju Mameluków.

Jego Miłość nie może w taki sposób obiecać iż nie weźmie żywej krucjaty na Psach Bisurmańskich i zrzeknie się prawa do możliwości wyzwolenia braci w wierze. Toteż wnosi o uznanie jego planów na temat wyzwolenia spod jarzma Tureckiego wolnych państw na wschodzie, pod opieką Cerkwi Moskiewskiej.

Link to comment
Carat ponad wszystko kieruje się dobrem państw maluczkich i dlatego też proponuje uszczegółowienie planów dotyczących zaborów Francusko-Austriackich na tymże terytorium. Jego Miłość pozwala sobie proponować ustanowienie neutralnej Republiki Helweckiej bądź też wolnych Niderlandów.

Król Francji jest co najmniej rozczarowany takim tokiem rozumowania Władcy Rosji. Pragnie przypomnieć że wymienione wyżej kraje są tuż za granicą Francuską. Mają szczególne znaczenie strategiczne i gospodarcze. Władca Francji pragnie przypomnieć że na tych krajach oprze się głównie system obronny jego królestwa, tak więc nie może w tej kwestii ustąpić

Jego Miłość nie może w taki sposób obiecać iż nie weźmie żywej krucjaty na Psach Bisurmańskich i zrzeknie się prawa do możliwości wyzwolenia braci w wierze. Toteż wnosi o uznanie jego planów na temat wyzwolenia spod jarzma Tureckiego wolnych państw na wschodzie.

Zrzeknięcie się wpływów będzie mieć na celu równe szanse podziału kraju tego nędznego poganina, po jego kapitulacji, przez każdego z członków koalicji.

Link to comment
Mają szczególne znaczenie strategiczne i gospodarcze. Władca Francji pragnie przypomnieć że na tych krajach oprze się głównie system obronny jego królestwa, tak więc nie może w tej kwestii ustąpić

Władca Francji zapomniał o drugim spośród siedmiu grzechów głównych. Car jednak gotów jest wybaczyć mu tą zachłanność, jeżeli pobłogosławi plan uwolnienia państw chrześcijańskich na Półwyspie Bałkańskim, do których aneksji nie będzie sobie uzurpowała prawa żadna ze stron traktatu.

Alternatywą jest utworzenie państwa buforowego w Rzeszy Niemieckiej, co można przedyskutować bardziej szczegółowo w przyszłości.

Zrzeknięcie się wpływów będzie mieć na celu równe szanse podziału kraju tego nędznego poganina po jego kapitulacji przez każdego z członków koalicji.

Jego Miłość Boris I Adienov, uważa, że tereny za cieśniną Bosfor nie powinny interesować władców zachodnich. Ponadto nawet dla plugawych pogan ma łaskę i zechce pozostawić im pewną przestrzeń do życia.

Link to comment
Car jednak gotów jest wybaczyć mu tą zachłanność, jeżeli pobłogosławi plan uwolnienia państw chrześcijańskich na Półwyspie Bałkańskim, do których aneksji nie będzie sobie uzurpował prawa żadna ze stron traktatu.

Wierny obrońca wiary katolickiej Król Austrii, Mediolanu, Książę Styrii, Tyrolu, hrabia Salzburga, Karyntii itd. opiekun korony Węgierskiej, protektor Sabaudii i WM Krakowa Johann I von Feldlerburg jest rad, iż kraj tak daleki i odmienny kulturowo gotów jest pójść na układy i wyzwolić biedne narody spod jarzma Sułtana.

Link to comment
Jego Miłość Boris I Adienov, uważa, że tereny za cieśniną Bosfor nie powinny interesować władców zachodnich.

To co twierdzi Car Ruski zakrawa na chytrość i przebiegłość. Władca Francji pragnie przypomnieć że po to reszta sygnatariuszy zgadza się z niechęcią na pozostawienie ?Ziem Wschodu? dla JCW Władcy Rosji by nie próbował występować przeciw planom władców Europy Zachodniej. Czyżby Władca Rosji samemu rozszerzając się niebywale ku Chinom i Persji próbował jednocześnie blokować i tak już ograniczone możliwości dla swoich przyjaciół z Europy. Francja wobec takiego postawienia sprawy musi ponownie zrewidować poglądy wobec Rosyjskich Planów w stosunku do Polski, Skandynawii, Kaukazu?

Car jednak gotów jest wybaczyć mu tą zachłanność

Czy Francja jest zachłanna? Czy Rosja nie przecenia swoich możliwości?

Link to comment
Wierny obrońca wiary katolickiej Król Austrii, Mediolanu, Książę Styrii, Tyrolu, hrabia Salzburga, Karyntii itd. opiekun korony Węgierskiej, protektor Sabaudii i WM Krakowa Johann I von Feldlerburg jest rad, iż kraj tak daleki i odmienny kulturowo gotów jest pójść na układy i wyzwolić biedne narody spod jarzma Sułtana.

Jego Miłość rad jest, że władca austriacki należy do ludzi roztropnych i zdaje sobie sprawę z powagi założeń niniejszego traktatu. Dlatego też gotów jest w przyszłości zawrzeć w osobnym miejscu Ligę Świętą wymierzoną w Osmanów, a następnie na nowo ułożyć kształt Bałkanów.

Czyżby Władca Rosji samemu rozszerzając się niebywale ku Chinom i Persji próbował jednocześnie blokować i tak już ograniczone możliwości dla swoich przyjaciół z Europy. Francja wobec takiego postawienia sprawy musi ponownie zrewidować poglądy wobec Rosyjskich Planów w stosunku do Polski, Skandynawii, Kaukazu?

Car lojalnie ostrzega i zastrzega, że ma zamiar wziąć pod opiekę narody Gruzinów, Ormian oraz Azerów. Nie będzie głuchy na wołania o pomoc uciśnionych. Jedyne co może zaoferować to nie wchodzenie poza Góry Taurus.

Czy Francja jest zachłanna? Czy Rosja nie przecenia swoich możliwości?

Talleyrand, jesteś pan... Wiesz pan kim :> .

Link to comment

Dziękuje, że dopuszczono mnie do głosu... Otóż jeśli chodzi o sporną kwestię dotyczącą terenów dawnego Cesarstwa Bizantyjskiego(chwała im), a szczególnie terenów za cieśniną Bosfor to sprawa jest oczywista. Aby nikogo nie kusiły bogate ziemie należy zorganizować krucjatę i uwolnić Bizancjum. Z pomocą Austrii(chwała im) zapanuje tam porządek.

Następnie jestem zaniepokojony informacjami płynącymi z za morza jakoby nowo odkryte lądy dzielone są pomiędzy bogate kraje i kupców weneckich. Dlatego zgłaszam wniosek o zaprzestanie powiększania świata, bo spadnie na nas kara boska za pychę i ciekawość.

Link to comment

Zgodzić się muszę z Hrabulą. Czytać się nie chce tego prawniczego bełkotu ;p Liczyłem na jakieś wyjaśnienie jak poradziły sobie Rosja czy Austria, a tu nic.

Link to comment
Jego Miłość rad jest, że władca austriacki należy do ludzi roztropnych i zdaje sobie sprawę z powagi założeń niniejszego traktatu. Dlatego też gotów jest w przyszłości zawrzeć w osobnym miejscu Ligę Świętą wymierzoną w Osmanów, a następnie na nowo ułożyć kształt Bałkanów.

W zamian za uznanie ww. paktu Francja może zobowiązać się nie wtrącać w układy pomiędzy Austrią a Rosją, z zastrzeżeniem iż dojdzie do uwolnienia całkowicie wolnych i niepodległych państw.

Talleyrand, jesteś pan... Wiesz pan kim

Te obelgi są typowe na wschodzie, tak więc władca Francji w swej łaskawości nie weźmie pod uwagę tej zniewagi.

Dlatego zgłaszam wniosek o zaprzestanie powiększania świata, bo spadnie na nas kara boska za pychę i ciekawość.

W ramach dobrosąsiedzkich stosunków, Francja może przysłać uczonych, artystów, prawników, lekarzy by założyli w Austrii szkoły i uniwersytety. By chwała króla Austrii rosła z wiedzą jego poddanych i doradców.

FaceDancer: Pertraktacje są ważnym elementem rozrywki. Jeśli chcesz relacji to musisz poczekać.

Czytać się nie chce tego prawniczego bełkotu ;p

Prawo... Nie zrozumiesz

Link to comment
Aby nikogo nie kusiły bogate ziemie należy zorganizować krucjatę i uwolnić Bizancjum.

Patriarcha moskiewski kiepsko zapatruje się na powtórne przeniesienie serca świata prawosławnego do Konstantynopola. Poza tym Rosja nie widzi interesu w całkowitym unicestwieniu Turcji. Kosztowałoby to zbyt wiele czasu i istnień ludzkich.

Dlatego zgłaszam wniosek o zaprzestanie powiększania świata, bo spadnie na nas kara boska za pychę i ciekawość.

Rosjanie są przyzwyczajeni do tego, że na zachodzie ludzie węższe horyzonty widzą.

W zamian za uznanie ww. paktu Francja może zobowiązać się nie wtrącać w układy pomiędzy Austrią a Rosją, z zastrzeżeniem iż dojdzie do uwolnienia całkowicie wolnych i niepodległych państw.

Będą wolne ni mniej, ni więcej niźli Księstwo Urbino i inne dominia francuskie.

Te obelgi są typowe na wschodzie, tak więc władca Francji w swej łaskawości nie weźmie pod uwagę tej zniewagi.

Nie chciałbyś pan słyszeć obelg, a już na pewno nie typowych na wschodzie. Takowy oto list mają zamiar wysłać poddani Carowi Kozacy do sułtana tureckiego:

Ty, sułtanie, diable turecki, przeklętego diabła bracie i towarzyszu, samego Lucyfera sekretarzu. Jaki z ciebie do diabła rycerz, jeśli nie umiesz gołą dupą jeża zabić. Twoje wojsko zjada czarcie [beeep]. Nie będziesz ty, sukin ty synu, synów chrześcijańskiej ziemi pod sobą mieć, walczyć będziemy z tobą ziemią i wodą, [beeep] twoja mać. Kucharzu ty babiloński, kołodzieju macedoński, piwowarze jerozolimski, garbarzu aleksandryjski, świński pastuchu Wielkiego i Małego Egiptu, świnio armeńska, podolski złodziejaszku, kołczanie tatarski, kacie kamieniecki i błaźnie dla wszystkiego co na ziemi i pod ziemią, szatańskiego węża potomku i [beeep] zagięty. Świński ty ryju, kobyli zadzie, psie rzeźnika, niechrzczony łbie, [beeep] twoja mać.

Tako bluzga się na wschodzie.

A skoro już przy psach pogańskich jesteśmy. Swojego czasu do Wiednia zawita poseł rosyjski w tejże sprawie. Jak zwiadowcy donoszą tego plugastwa już sto tysięcy jest lub więcej. Nie należy jednak dzielić skóry na niedźwiedziu, bo miną jeszcze trzy lub cztery dekady nim Car przymierzy się do ataku w tym kierunku.

Link to comment

Ciekawie się to czyta nie powiem :D Ale na ten moment wolę się zagrywać w Crusader Kings 2. Bóg da to kiedyś się spotkamy na podobnej sesji :)

Pozdrawiam mości panów, władców europy zacnych i roztropnych.

Link to comment

Imperator Wielkiej Brytanii nie może zgodzić się na tak haniebne potraktowanie swego narodu! Jednak będąc otwartym i wspaniałomyślnym władcą wysuwa propozycje do tego jakże bezmyślnego traktatu.

1. Pakt stabilizacyjny winien obejmować "Imperium Wielkiej Brytanii", a nie jak zaznaczono "Królestwo Wielkiej Brytanii".

2. Podczas nieobecności Imperatora dokonano zajęcia ziem normandzkich, co zasługuje na potępienie przez opinię międzynarodową, a także ekwiwalent z rąk Króla Francji dla Imperium Wielkiej Brytanii w wysokości 1 000 dukatów.

Tym samym część traktatu po dokonaniu tychże poprawek wygląda następująco:

"VII

Wielka Brytania

Art. 1

Państwo Wielka Brytania, objęte jest rozszerzoną ochroną ze względu na przejściowe problemy z którymi się obecnie boryka

Art. 2

Pozostałe państwa sygnatariusze zobowiązani są powstrzymać się od użycia siły, groźby jej użycia czy stosowania innych sankcji godzących w politykę lub gospodarkę imperium.

Art. 3

Państwo francuskie w przeciągu najbliższych 10 lat zobowiązuje się do spłacenia ekwiwalentu w wysokości 1 000 dukatów na rzecz Wielkiej Brytanii w zamian za uznanie praw do Normandii."

Link to comment
2. Podczas nieobecności Imperatora dokonano zajęcia ziem normandzkich, co zasługuje na potępienie przez opinię międzynarodową, a także ekwiwalent z rąk Króla Francji dla Imperium Wielkiej Brytanii w wysokości 1 000 dukatów.

Władca Francji i ziem przyległych nie posiada się ze zdumienia wobec tego czego żąda "Imperator" Wielkiej Brytanii. Cóż za bezczelność. Król Francji nie ugnie się przed tymi pustymi groźbami mającymi wzmocnić prestiż sąsiada z północy. Żądam przedstawienia dowodów.

Francja nie zapłaci. A Anglia powinna szukać oszczędności na swoim podwórku, być może wystarczy obciąć wydatki na dwór, gdyż władca Anglii w swej gnuśności zapomniał że w ostatniej wojnie Anglia, pokonana, sama zaproponowała w zamian za pokój zrzeczenie się stosunku wasalnego łączącego go z Normandią. Toteż wszelkie roszczenia Angielskie co do tych ziem - upadły.

Ponadto, Anglia nie zasługuje na miano Królestwa, a co dopiero IMPERIUM !

Kronikarze Francuscy przypominają ponadto bezprawne zajęcie Królestwa Szkocji, które było bezprawne i pozbawione tytułu. Tym bardziej Angielskie roszczenia noszą znamiona śmieszności, a władca Anglii wychodzi na obłudnika i zgnuśniałego starca, ze smoczym językiem u boku.

Tym samym część traktatu po dokonaniu tychże poprawek wygląda następująco:

Francja zablokuje traktat w takiej formie.

Będą wolne ni mniej, ni więcej niźli Księstwo Urbino i inne dominia francuskie
.

Księstwo Urbino będzie niepodległe

-----------------------------------------------

Zgłaszam wniosek o wcześniejsze rozpoczęcie jutrzejszej rozgrywki, lub odroczenie jej do dnia następnego.

Link to comment
Księstwo Urbino będzie niepodległe

Żyjący w największym strachu przed czarcim synem tureckim naród rumuński zasługuje na ochronę ze strony Cara i Jego Miłość jej udzieli bez względu na daleki i nierozumiejący lokalnych spraw dwór francuski. Z Wiedniem, a nie z Paryżem będziemy prowadzić dalsze dysputy na ten temat, ale jeszcze na to za wcześnie.

Zgłaszam wniosek o wcześniejsze rozpoczęcie jutrzejszej rozgrywki, lub odroczenie jej do dnia następnego.

Sprawy techniczne zalecam nadal pisać pod pierwszym wpisem. Ogólnie jestem za, aczkolwiek niektórzy jutro piszą kolokwium :> . Jeżeli zdążę na busa do możemy zacząć o 18.00, oczywiście o ile reszcie to nie przeszkadza.

Po zaakceptowaniu wpływów rosyjskich w regionie kaukaskim nasz ambasador będzie gotów podpisać traktat, a być może nawet go przedłużyć po upływie lat 50.

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...